UzmanRaporu
"Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir." “Çocukluğumda elime geçen iki kuruştan birini eğer kitaplara vermeseydim bugün yapabildiğim işlerin hiçbirini yapamazdım.”
.....Mustafa Kemal Atatürk.....

Yüzyılın 100 Ekonomist ve İşadamı araştırması

Yeni Binyıl gazetesinin yayınladığı "Yüzyılın 100 Ekonomisti ve İşadamı" adlı kitabı kaynak alarak yaptığım 20. yüzyılın en parlak ekonomik başarı gösteren kişilerin ülke bazında istatistiğini hazırladım.

Aşağıda da grafik olarak görünen sonuçlar da %66 oranında kişilerin Amerikalı ve Almanyalı olduğu görülmektedir. Başarı sağlanan sektörlerin başında medya 14, otomotiv 10, gıda 7 kişi ile gelmektedir.


Almanya Amerika
Otomotiv 2 1
İktisat 4 5
Medya 3 8
Sanayi 6 1
Elektronik 1 1

Büyütmek için üzerine tıklayın.

Kitapda aynı zaman da kişilerin kısa hayat hikayeleri ve çalışma geçmişleri yer almaktadır. Almanya da başarı sağlayan kişilerin göze batacak bir kısmı 2. dünya savaşında Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (Nazi Partisi) ile ilişkiler kurmuş ve savaştan zengin olmuşlardır. Birçoğu savaş Almanyanın yenilgisi ile sonuçlandıktan sonra savaş suçlusu olarak yargılandı ve bazılarının işletmelerine el konulurken, bazıları da yüksek kefalet ücreti ödeyerek özgürlüklerine kavuşmuşlardır.

Geçtiğimiz yüzyılda otomotiv ve medya'nın temellerinin atıldığı ve günümüzde sağlamlaştığını görmekteyiz. 21. yüzyıl için de internetin başarı kazanılan bir sektör olarak hatırlanacağı kesin.
Read On 0 yorum

Dokuzuncu Kalkınma Planı - Not 3


Ulaştırma

418. Demiryolu ve denizyolunun karayolu ile rekabet edebileceği koridorlarda taşıma üstünlüğünü sağlayacak bir yatırım ve işletmecilik anlayışıyla koridor bazında belirli tonaj potansiyelini aşan yüklerin demiryolu ve denizyolu ile taşınması özendirilecektir.

420. Büyük ulaştırma projelerinin yapım ve işletminide finansman ihtiyacına cevap vermek ve özel sektörün verimli işletme yapısından yararlanmak üzere kamu özel sektör işbirliği modelinin uygulanmasına öncelik verilecektir.

422. Ulaştırma sektöründeki ukrumları tek çatı altında toplayarak karar alma ve programlama sürecinde koordinasyonu sağlayacak bir yönetim yapısı oluşturulacaktır.

Demiryolu
423. Yük taşımalarının demiryolu ağırlıklı yapılması ulaştırma sektöründe stratejik bir amaçtır. Bu doğrultuda demiryolunda özel sektör tren işletmeciliği geliştirilecektir. Yük taşımacılığı özel sektörün işletmecilik avantajlarından yararlanılmak üzere serbestleştirilecek ve TCDD yeniden yapılandırılarak kamu üzerindeki mali yükü sürdürülebilir bir seviyeye çekilecektir. Özel sektörle ortaklıklara gidilerek başta sanayi bölgeleri olmak üzere demiryolu bağlantı hattı yatırımları yapılacak ve araç yatırımları özel sektöre bırakılacaktır.

424. Ankara merkez olmak üzere İstanbul-Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Ankara-Konya koridorlarından oluşan çekirdek ağ üzerinde hızlı tren ile yolcu taşımacılığına başlanacaktır. Bu ağ üzerinde inşa edilecek hatların yapım ve işletiminde kamu-özel sektör işbirliği modellerinden yararlanılacaktır.

Denizyolu
425. Limanların yükleme-boşaltma yapılan noktaları olmalarının yanı sıra, kombine taşımacılık yapılabilen birer lojestik merkezi haline getirilmeleri hedefi doğrultusunda tüm ana limanların karayolu ile demiryolu bağlantıları tamamlanacaktır.

426. Başta İzmir Yöresi, Marmara ve Akdeniz Bölgesi olmak üzere liman kapasiteleri artırılacaktır. Bu kapsamda Akdeniz Bölgesinin Doğu Akdenizin önemli bir lojistik merkezi olması desteklenecektir.

429. Askeri ve ticari gemelerin Türk tersanelerinde tasarımı, yüksek yerli katkı oranıyla üretilmesi ve Türk Deniz Ticaret Filosunun yenilenmesi amacıyla, başta Cehan yöresi olmak üzere, Türkiye Tersaneler Mastır Planının sonuçları da göz önüne alınarak yeni tersaneler kurulacaktır.


Havayolu
430. Hava trafiği emniyetini ve kapasitesini artırıcı yatırımların gerçekleştirilmesinin yanı sıra, alınacak ilave tedbirlerle içinde bulunduğumuz bölgelerde lider ve dünyada sayılı bir havacılık sektörüne sahip olmak temel amaçtır.

433. Uzun dönemli talebi karşılamaya yönelik olarak, İstanbul bölgesi başta olmak üzere yeni havalimanı yatırımalır ylanlanacaktır.


Karayolu
438. Uluslararası taşıma filosunun kapasitesinin etkin kullanımını engelleyen, rekabeti bozan kota ve benzeri kısıtlamaların kaldırılması yönünde girişimlerde bulunulacaktır.

439. Ana karayolu güzergahları BSK standadında bölünmüş yol haline getirilecektir.


Kentiçi Ulaşım
444. Toplumun tüm kesimlerine eşit fırsatlar sunun, katılımcı, kamu yararını gözeten, yurtiçi kaynakların kullanımına özen göstererek dışa bağımlılığı en aza indiren, çevreye duyarlı, ekonomik açıdan verimli, güvenli ve sürekli yaya hareketinin sağlanmasını esas alan kentiçi ulaşım planlaması yapılacaktır. Arazi kullanım kararlarını her ölçekte ulaşım etkileri ile birliket değerlendirilmesi ve her ölçeğin gerketirdiği kentiçi ulaşım planlarının hazırlanması sağlanacaktır.

447. AB'ye uyum sürecinde sürdürülebilir bir kentiçi ulaşım sistemi oluşturmaya yönelik olarak yaya ve bisiklet ulaşımı ile toplu taşımaya öncelik verilecek ve bu türlerin kullanımın özendirilecektir.

449. Raylı sistemin projeleri, alternatif toplu taşım sistemlerinin yetersiz kaldığı, sistemin işletmeye açılması öngörülen yıl için doruk saat yolculuk talebinin tek yönde asgari 15.000 yolcu/saat düzeyinde gerçekleşmesi beklenen koridorlarda planlanacaktır.
Read On 0 yorum

Dokuzuncu Kalkınma Planı - Not 2

Adalet Sisteminin İyileştirilmesi

318. .... Adalet hizmetlerinde etkinliği sağlamak ve verimsizliği önleyebilmek için 137 ilçede adli teşkilat ile 120 ceza infaz kurum kapatılmıştır.

320. Adalet hizmetlerinin fizik imkanlarının geliştirilmesi ve süreçlerinin hızlandırılması kapsamında Plan döneminde adalet binalarının hükümet konaklarından ayrılarak müstakil mekanlara taşınması ve e-adalet konuunda önemli aşamalar kaydedilmiştir.

321. Diğer taraftan, hukuk devleti ilkesinin tüm kurum ve kurallarıyla yaşama geçirelemiş olması, hukuk kurallarının oluşturulmasında yeni gelişmelerni yeterince takip edilememesi, yargılama sürecinin yavaş işlemesi, yargının insan kaynaklarına ilişkin nicelik ve nitelik sorunlarının giderilmemesi olması, fiziksel ve teknik altyapı gereksinimlerini yeterince karşılanamaması, yargı ve adalet hizmetlerinin etkili ve kaliteli bir biçimde sunulmasını engellemktedir.

322. AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye'deki hakim ve yardımcı adalet personelinin nicelik olarak yetersiz olduğu görülmektedir.


Read On 0 yorum

Dokuzuncu Kalkınma Planı - Not 1

Özelleştirme


335. Özelleştirmelerin de etkisiyle KİT sisteminin ekonomi içindeki payı önemli ölçüde azalacaktır. KİT'lerin toplam brüt satış hasılatının GSYİH'ya oranın 2006 yılındaki yüzde 9 seviyesinden 2013 yılında yüzde 3,3'e düşmesi beklenmekte7ir. Aynı dönemde KİT sisteminde yaratılan katma değerin GSYİH'ya oranını da yüzde 2'den yüzde 0,6'ya düşeceği öngörülmektedir.

336. Plan dönemi sonuna gelindiğinde özelliştirme işlemleri sonucunda kamunun hava ve deniz ulaşımı ile lokomotif ve vagon üretimi, şeher tütün ve çay ürünlerinin işlenmesi, petrokimya sanayi; malzeme alımı; elektrik dağıtımı ve toptan ticareti faaliyet alanlarından tamamen çekilmesi; bunun yanı sıra, elektrik üretimi, doğalgaz piyasası, kömür ve diğe maden işletmeciliğindeki payının azalması hedeflenmektedir. Buna karşın tahıl alımı, tohumluk üretimi, demiryolu ulaşımı alt yapısı, elektrik iletimi, petrol arama, hava meydanlarının işletilmesi, posta hizmetleri ile kıyı emniyetinin sağlanması alanlarından faaliyet gösteren KİT'lerin plan döneminde özelliştirilmesi öngörülmemektedir.

Read On 0 yorum

Libyanın Kalan Yarısında Türkiye

Türkiye için kötü, muhalifler için kötü


01/04/2011 cuma günü Bingazi'de yapılan toplantıda Türkiye'ye kırgınlıkları ve kendilerinin yanında olmaları gerektiği şeklindeki düşüncelerini dünya ile paylaşmışlardı.

Bugün (05/04/2011) 'de Türkiye'nin Bingazi konsolosluğu önünde yapılan protestoda da Türkiye'yi ve Başbakanı Recep Tayyip Erdoğanı tavrını değiştirmesi gerektiğini belirtmektedirler.

Türkiyenin ortadoğuda Davos Ekonomik İşbirliği Toplantısında yaptı (one minute) çıkışı ile kazanılan sevgi ve saygınlık, şimdi başarılı planlanamamış ve giderek kızgınlığa dönüşen bir tepki halini almaktadır. Bunda muhaliflerin askeri başarısızlıklarının da etkili olduğu söylenebilir ki zaten bazı şartlar öne sürerek ateşkes anlaşması teklifinde de bulunmuşlardı.
Read On 0 yorum